Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό για το Μάθημα Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
λεξιλογικό επίπεδο lexical level
φωνολογικό επίπεδο phonological level
μορφολογικό επίπεδο morphological level
συντακτικό επίπεδο syntactical level
σημασιολογικό επίπεδο semantic level
πραγματολογικό επίπεδο pragmatic level
διαλογικό επίπεδο dialogue (discourse) level
συντακτική ανάλυση syntactic analysis (parsing)
σημασιολογική ανάλυση semantic analysis (semantic parsing)
βάση (δομή) γνώσης knowledge base
interface (διεπικοινωνία) interface
μηχανική μετάφραση (μετάφραση κειμένου) machine translation
φωνητική μετάφραση speech to speech translation
τεχνητή νοημοσύνη artificial intelligence
παραγωγή φυσικής γλώσσας natural language generation
κατανόηση φυσικής γλώσσας natural language understanding
γλωσσολογία linguistics
γνωστική ψυχολογία congitive phsycology
υπολογιστική γλωσσολογία computational linguistics
υπολογιστική ψυχολογία computational phsycology
πληροφορική computer science
δηλωτικός declarative
συνεπαγωγή inference
μηχανή πεπερασμένης κατάστασης finite state machine
αυτόματο πεπερασμένης κατάστασης finite state automaton
μετατροπέας πεπερασμένης κατάστασης finite state transducer
μηχανή πεπερασμένης κατάστασης με δύο ταινίες two tape finite state machine
αναδρομικά δίκτυα μεταφοράς recursive transitive network
γραμματικές ορισμένης φράσης definite clause grammars
αμφισημία ambiguity
σημασιολογικά δίκτυα semantic networks
γράφος graph
κόμβος node
σύνδεσμος arc (link)
πλαίσιο frame
θέση slot
τελεστής ένωσης unification operator
Kleene * Kleene *
Kleene + Kleene +
αποκωδικοποιητής A* A* decoder
αποκωδικοποιητής Viterbi Viterbi decoder
γλωσσική μηχανική language engineering
φώνημα phoneme
αλλόφωνο allophone
επιτονισμό intonation
υπερτμηματικό suprasegmental
διαδικαστικός procedural
μέρος του λόγου part-of-speech
ανεξάρτητος από συμφραζόμενα context-free
εξαρτώμενος από τα συμφραζόμενα context-dependent
κανόνας rule
φραστική δομή phrase structure
κανόνας επαναγραφής rewrite rule
ονομαστική πρόταση noun phrase
ρηματική πρόταση verb phrase
επιθετική φράση adjective phrase
άρθρο determiner
επίθετο adjective
ουσιαστικό noun
ρήμα verb
πρόταση sentence
φράση phrase
καθοδικός συντακτικός αναλυτής top-down parser
ανοδικός συντακτικός αναλυτής bottom-up parser
τερματικό σύμβολο terminal symbol
βρόνχος loop
ατέρμονος βρόνχος infinite loop
υποκαθορισμένη γραμματική underspecified grammar
περιορισμός constraint
λεξιλογικός κανόνας lexical rule
ενωποίηση unification
γραμματική ενωποίησης unification grammar
οντολογία ontology
κατηγορία category
ιδιότητα feature
τιμή value
κατηγόρημα attribute
κατηγόρημα-τιμή (ζεύγος κατηγορήματος-τιμής) attribute value pair
κατηγορικός λογισμός πρώτης τάξης first order logic
αποδέχομαι accept
προφορά accent
ακουστικό μοντέλο accoustic model
γλωσσικό μοντέλο language model
επίρημα adjective
επιρηματική φράση adjective phrase
ευθυγράμμιση alignment
εύρος amplitude
αναφορά anaphora
νευρονικό δίκτυο neural network
αλγόριθμος Baum-Welch Baum-Welch algorithm
Μπεϊσιανή Bayesian
Μπεϊσιανή συνεπαγωγή Bayesian inference
Μπεϊσιανά δίκτυα Bayesian networks (nets)
δίγραμμα bigram
τρίγραμμα trigram
δυαδικό δένδρο binary tree
φωνή speech
γλώσσα language
λόγος speech and language
αναγνώριση φωνής speech recognition
εν σειρά cascade
πολυπλοκότητα complexity
χάρτης chart
δένδρο απόφασης decision tree
δενδρική δομή tree structure
δένδρο tree
τυχαίο random
σήμα signal
κανονική εκφράση regular expression
κανονική γραμματική regular grammar
συνθέτω compose
σύνθεση composition
κλειστότητα closure
ένωση union
τομή intersection
αντίΘετο inverse
αντίστροφο reverse
διαφορά difference
άρνηση negation
συμπλήρωμα complement
συνένωση (συρραφή) concatentation
ντετερμινιστικό deterministic
μή ντετερμινιστικό non-deterministic
αφαίρεση έψιλον epsilon removal
μετάβαση έψιλον epsilon transistion
μηδενική μετάβαση null transistion
determinization determinization
ελαχιστοποίηση minimization
προβολή projection
εσωτερική (κλειστή) πράξη closed operation
δακτύλιος ring
ημιδακτύλιος semi-ring
τροπικός ημιδακτύλιος tropical semi-ring
αντιμεταθετική commutative
προσεταιριστική associative
επιμεριστική distributive
επιμεριστική από δεξιά right distributive
επιμεριστική από αριστερά left distributive
ουδέτερο στοιχείο identity element for addition
μοναδιαίο στοιχείο identity element for multipication
μηδενιστής annihilator

Created and Maintained by Alexandros Potamianos
Last updated: Feb 20, 2003

Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τηλεπικοινωνιών - Ομάδα Φωνής και Συστημάτων Διαλόγου
© 2003 Χρήστος Βοσνίδης
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με αυτό το site, επικοινωνήστε στο speech@telecom.tuc.gr